آشنایی با روند آموزشی ترم های مقدماتی

آشنایی با روند آموزشی ترم های مقدماتی:

یکی از مسائل مورد بحث در آراد الکترونیک برای روند آموزشی ترمهای مختلف میباشد و اینکه چه برنامه هایی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

در این بخش آراد الکترونیک سرفصل های کلی و نیز جزیی ترمها و همچنین نگرش کلی خود را بیان می دارد.در حال کلی برنامه ما به شرح زیر است:

ترم اول:

آشنایی دانش آموزان با قطعات و بستن مدارات ابتدایی الکترونیک جهت درک کامل المانها و در ادامه ترم کار با سازه های مکانیکی و همچنین ساخت ماکت منجنیق ، ربات جنگجو،فوتبالیست،آتش نشان و نمایان شدن حس ابتکار در روش های حمله،دفاع و تعادل.

ترم دوم:

آشنایی با مدارات،طریقه طراحی یک مدار،کار با نرم افزار طراحی مدار و همچنین طراحی مدار برای مراکزی که از لحاظ علمی در سطح بالاتری هستند،در پیان ترم نیز ساخت ربات های نوریاب و حل ماز با برخورد و برگزاری مسابقه مربوط به هر ربات.

ترم سوم:

فراگیری عمیقتر مسائل تئوری ترم دو ساخت ربات های تغقیب خط و امدادگر.

ترم چهارم:

برنامه نویسی مقدماتی ، آشنایی دانش آموزان با نرم افزار رایج برنامه نویسی، آشنایی با پردازنده ها و برنامه ریزی برای ۴ ربات مسیر یاب،نور یاب،حل ماز، و همچنین ساخت ماشین تمام هوشمند دارای بوق و سرعت سنج.