لیست نمایندگی ها

* محصولات آموزشی :

۱٫ فروشگاه جهان کیت .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ امجد، طبقه اول شماره تماس : ۶۶۷۵۱۷۱۸

۲٫ فروشگاه ساعی الکترونیک .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ امجد، طبقه اول ،شماره تماس: ۶۶۷۱۹۵۶۵

۳٫ فروشگاه نیونیک .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ عباسیان، طبقه اول ،شماره تماس : ۶۶۷۲۳۶۶۳

۴٫ فروشگاه الکام .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ،ابتدای خیابان سی تیر ، پاساژ فرقانی، طبقه اول ،شماره تماس: ۶۶۷۰۹۱۷۱

۵٫ فروشگاه نور الکترونیک .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، کوچه آلیک ،شماره تماس : ۶۶۷۱۲۹۱۹

۶٫ فروشگاه خوارزمی .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ،ابتدای خیابان سی تیر ، پاساژ فرقانی، طبقه همکف ،شماره تماس: ۶۶۷۳۷۴۱۲

* پروگرامرها :

۱٫ فروشگاه ساعی الکترونیک .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ امجد، طبقه اول ،شماره تماس: ۶۶۷۱۹۵۶۵

۲٫ فروشگاه نیونیک .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ عباسیان، طبقه اول ،شماره تماس : ۶۶۷۲۳۶۶۳

۳٫ فروشگاه الکام .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ،ابتدای خیابان سی تیر ، پاساژ فرقانی، طبقه اول ،شماره تماس: ۶۶۷۰۹۱۷۱

۴٫ فروشگاه سیما الکترونیک .آدرس : تهران ،خیابان جمهوری،بین پل حافظ و خیابان سی تیر،پاساژ عباسیان، طبقه اول ،شماره تماس : ۶۶۷۲۰۳۸۰

* ماژول :

۱٫ فروشگاه ساعی الکترونیک .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ، بین پل حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ امجد، طبقه اول ،شماره تماس: ۶۶۷۱۹۵۶۵

۲٫فروشگاه الکام .آدرس : تهران ، خیابان جمهوری ،ابتدای خیابان سی تیر ، پاساژ فرقانی، طبقه اول ،شماره تماس: ۶۶۷۰۹۱۷۱

۳٫ فروشگاه سیما الکترونیک .آدرس : تهران ،خیابان جمهوری،بین پل حافظ و خیابان سی تیر،پاساژ عباسیان، طبقه اول ،شماره تماس : ۶۶۷۲۰۳۸۰

مطالب مشابه